Latest Insei Ranking

March, 2016 period order list

March 6, 2017

ClassOrderApprentice of go
Order
Full nameAgeHometownTeacherRemarks
A 1 1 Kawaguchi flight 14 Saitama
2 2 Ryota Ikemoto 15 Hiroshima Song Kwang Bok 9dan
3 3 Futoshi Takei feeling 15 Tokyo
4 4 Crossroads sinter 16 Tokyo
5 5 We understand Italy 15 Tokyo
6 6 Keisuke Takahashi 16 Iwate Fujisawa Kazunari 8dan
7 7 shuijoki 12 Tokyo
8 8 Row of trees sound 15 Chiba
9 9 hinekashiwa* 13 Taiwan Pan Shan Chi 8dan
10 10 Ken Hasebe will 16 Tokyo
B 1 11 Masayuki Tsuda 14 Tokyo Fujisawa Kazunari 8dan
2 12 Noboru Kondo will is rare 15 Chiba Mimura Tomoyasu 9dan
3 13 Yamane light 17 Tochigi Takabayashi Takuji 6dan
4 14 morichisaki 14 Tokyo Akiyama Jiro 9dan
5 15 ikedenyo* 13 Chiba
6 16 fujiikoki 14 Shizuoka Fujisawa Kazunari 8dan
7 17 gofuji** 15 Tokyo
8 18 seisan*ko 14 Tokyo Fujisawa Kazunari 8dan
9 19 Minoru Matsumoto A 17 Chiba Mimura Tomoyasu 9dan
10 20 yokodennichisai* 13 Tokyo
C 1 21 Yuri Uchida 17 Saitama Iwata Hajime 9dan
2 22 Ryo Takeshita arrow 12 Saitama Fujisawa Kazunari 8dan
3 23 **hin 16 Taiwan Pan Shan Chi 8dan
4 24 Yasushi Arai intellect 12 Saitama Fujisawa Kazunari 8dan
5 25 nichiyashota 12 Chiba Takabayashi Takuji 6dan
6 26 Yukito Fukazawa 13 Tokyo Komatsu Hideki 9dan
7 27 Yutaka Shimojima life 16 Tokyo Fujisawa Kazunari 8dan
8 28 horibeikeima 13 Tokyo
9 29 haneshibahoto 14 Gunma Fujisawa Kazunari 8dan
10 30 rafuifushidokifuitora 14 Indonesia
11 31 Risa Ueno 10 Tokyo Fujisawa Kazunari 8dan
12 32 kita*kaita 17 Tokyo Iwata Hajime 9dan
D 1 33 *鈺yo 10 Taiwan
2 34 yokosanheki* 13 Tokyo Fujisawa Kazunari 8dan
3 35 Yutaka Kawahara 11 Tokyo Fujisawa Kazunari 8dan
4 36 Keiichiro Fujita 11 Tokyo Fujisawa Kazunari 8dan
5 37 Katsuya Yasuda 11 Tokyo Fujisawa Kazunari 8dan
6 38 Hirofumi Kino 13 Tokyo Fujisawa Kazunari 8dan
7 39 Yuki Tanaka 11 Tokyo
8 40 Nishida orthotropy 14 Kanagawa
9 41 Hisahito Maeda 13 Kumamoto Kubo Hideo 6dan
10 42 Chika breathes 15 Chiba
11 43 Omokawa Kei I 12 Kanagawa
12 44 P russet uorananshiri 18 Thailand
13 45 umajo*nari 13 Tokyo
14 46 Satoshi Takeuchi oar 9 Tokyo
E 1 47 Morishita tomorrow 14 Tokyo
2 48 daitsukarin 12 Tokyo Kubo Hideo 6dan
3 49 Grassiness is rare 12 Tokyo Nobuta Shigehito 6dan
4 50 Nishio greens which are constipated 11 Yamanashi Obuchi Morito 9dan
5 51 fuji*rishu 10 Tokyo Fujisawa Kazunari 8dan
6 52 matsuhon*hei 10 Tokyo Fujisawa Kazunari 8dan
7 53 shibadentsuneki  11 Tokyo Fujisawa Kazunari 8dan
8 54 Imai length 13 Gunma
9 55 Ayumu Aso fruit 11 Tokyo Fujisawa Kazunari 8dan
10 56 Haruki Naoi 12 Saitama
11 57 Hanae Sakano 15 Tokyo Kubo Hideo 6dan
12 58 髙ken** 15 Tokyo

* Seal is girl apprentice of go
※ New lunation student is reception desk order

News & Announcements

Fair sex special adoption
Arisa Moro
Return
Hanae Sakano, 髙ken**